طرز تهیه خورش بادمجان با گوشت ساده و مجلسی برای 4 نفر

مواد لازم برای طرز تهیه خورش بادمجان مجلسی

دستور پخت خورش بادمجان با گوشت برای 4 نفر

مرحله اول: گوشت گوساله

مرحله دوم: بادمجان

مرحله سوم: گوجه و پیاز

مرحله چهارم: سرو خورش بادمجان با گوشت

نکات خوشمزه کننده در تهیه خورش بادمجان با گوشت

  1. می توانید پس از پخت گوشت، بادمجان ها و گوجه را به گوشت اضافه کنید.
  2. خورشت بادمجان خورش کم آبی است ولی در صورت دلخواه می توانید خورش را آبدار بردارید.
  3. می توانید در صورت دلخواه در خورش لپه استفاده کنید.
  4. در فصل بهار می توانید از غوره انگور به عنوان چاشنی استفاده کنید.
  5. می توانید در کنار بادمجان نیز از کدو سبز نیز استفاه کنید.
  6. همچنین می توانی از سیب زمینی سرخ کرده نیز در خورش استفاده کنید.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ashpazi

ashpazi

More from Medium

FLOKI.COM — Issue #5

In Depth with Holocaust Scholar, Filmmaker and Author Joshua M. Greene — Part 2

The huge number of Volt elections across Europe

An invite for an event following one of the many elections that Volt has. This time it was the German national and the Berlin local elections.

Enter The Doom Mods (FiveM Community)