طرز تهیه کوکوی اسفناج و سیب زمینی خوشمزه و مجلسی

مواد لازم برای کوکو اسفناج و سیب زمینی خوشمزه و مجلسی برای 2 نفر

طرز تهیه کوکوی اسفناج | سلام دنیا

دستور پخت کوکو اسفناج و سیب زمینی خوشمزه و مجلسی برای 2 نفر

طرز تهیه کوکوی اسفناج و سیب زمینی خوشمزه و مجلسی.1

2.مرحله دوم: آماده سازی مواد تخم مرغی

3. مرحله سوم: افزودن سیب زمینی

مرحله چهارم: پخت کوکو اسفناج با سیب زمینی.4

مرحله آخر: سرو کوکو اسفناج با سیب زمینی.5

نکات مهم و فوت و فن تهیه کوکو اسفناج با سیب زمینی

  • اگر کوکو دارای قوام کافی نبود می توانید از کمی آرد نخود استفاده کنید و یا 1 ساعت به مواد داخل یخچال استراحت دهید.
  • اسفناج ها باید بعد از خرد شدن کاملا خشک شوند تا باعث شل شدن مواد کوکو نشوند.
  • می توانید اسفناج را کمی پخار پز کرده و بعد به مواد کوکو اضافه کنید ولی توجه داشته باشی که آب اضافی نداشته باشد.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ashpazi

ashpazi

More from Medium

A Timely Recipe For Digital Innovation

Carbon neutral cities

Koala Intelligence Agency’s Use of Funds: The Real Story​ ​

Arrr you ready to deploy?