طرز تهیه کوکو سویا خوشمزه خانگی و رژیمی با سیب زمینی

مواد لازم برای کوکو سویا با سیب زمینی مرحله به مرحله برای 4 نفر

طرز تهیه کوکوی سویا با سیب زمینی | سلام دنیا

دستور پخت کوکو سویا با سیب زمینی مرحله به مرحله برای 4 نفر

طرز تهیه کوکو سویا با سیب زمینی و قارچ خوشمزه

مرحله دوم: آماده سازی مواد کوکو

مرحله سوم: افزودن مواد آماده شده

مرحله چهارم: پخت کوکو

مرحله آخر: سرو کوکو سویا و سیب زمینی

نکات مهم و فوت و فن تهیه کوکو سویا خانگی و رژیمی با سیب زمینی

  • اگر مواد کوکو دارای قوام کافی به واسطه سیب زمینی بود، آرد را حذف کنید.
  • می توانید آرد سوخاری یا پودر نان را جایگزین آرد سفید کنید.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ashpazi

ashpazi

More from Medium

Baptized

Glucose Syrup three-effect evaporation system

Visual Foundation Weekly Retrospective (Week 14)